Training

Hits: 4059

Safety Operation Course

จัดอบรมการขับขี่รถยกไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ณ สถานที่ใช้งานของลูกค้า

บริษัทฯ สามารถจัดการฝึกอบรมการขับขี่รถยกไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาหลักๆ ครอบคลุมการบำรุงรักษา การตรวจเช็คประจำวัน การป้องกันอันตรายจากการขับขี่ การดูแลรักษายืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การขับขี่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น พร้อมทั้งออกประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ