บริการและการฝึกอบรม

สาขา
ในประเทศไทย

การจัดอบรมการขับขี่รถยกไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ณ สถานที่ใช้งานของลูกค้า

การจัดอบรมการขับขี่รถยกไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ณ สถานที่ใช้งานของลูกค้า

บริษัทฯ สามารถจัดการฝึกอบรมการขับขี่รถยกไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาหลักๆ ครอบคลุมการบำรุงรักษา การตรวจเช็คประจำวัน การป้องกันอันตรายจากการขับขี่ การดูแลรักษายืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การขับขี่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น พร้อมทั้งออกประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ